Treść artykułu

Audyt dostępności WCAG

Czym jest WCAG? WCAG (z ang. Web Content Accessibility Guidelines), czyli wytyczne dotyczące ułatwień w dostępie do treści publikowanych w Internecie. To zbiór dokumentów, które określają jakie warunki musi spełniać strona, aby była dostępna dla wszystkich, ze szczególnym uwzględnieniem osób z trudnościami oraz niepełnosprawnych. WCAG zostały opublikowane przez WAI czyli Web Accessibility Initiative.

Wytyczne WCAG zostały stworzone po to, aby jednoznacznie wskazać aspekty, które na stronach www oraz w aplikacjach mobilnych mogą stanowić barierę dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Dokumenty współtworzące WCAG określają także rozwiązania, których wdrożenie sprawi, że strona internetowa będzie przyjazna i dostępna dla osób borykających się z trudnościami i ograniczeniami. W tym miejscu możesz zapoznać się z dokładnymi wytycznymi standardu WCAG.

Zgodnie z zasadami konieczne jest spełnienie czterech kryteriów, którymi są: postrzegalność, funkcjonalność, zrozumiałość, solidność.

Dostępna strona administracji rządowej i samorządowej będzie wymagana najpóźniej w 2020 roku. W nowej ustawie przewidziano dotkliwe kary za brak dostępności stron internetowych.

Zgodnie z ustawą, każdy będzie mógł wystąpić z żądaniem do podmiotu publicznego o zapewnienie dostępności cyfrowej wskazanego elementu strony internetowej. Podmiot zobowiązany będzie nie później niż w 7 dni od dnia otrzymania żądania, zapewnić dostępność cyfrową.

Czy Państwa strona umożliwia obsługę przez użytkowników z niepełnosprawnościami? Jeżeli są Państwo podmiotem publicznym, w zgodzie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych jesteście zobligowany prawnie do zapewnienia dostępności strony internetowej użytkownikom z niepełnosprawnościami. Wykonamy audyt dostępności (zgodnie z wytycznymi specjalistów z Polskiego Związku Niewidomych) i pomożemy w dostosowaniu strony Twojej instytucji do wymogów prawa. Po wykonaniu audytu otrzymają Państwo raport zawierający wytyczne oraz wskazówki, które należy spełnić aby strona była zgodna z prawem.